Garanties

Comercial Gestora, S.A., garanteix que Intecserveis té subscrita una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil que cobreix danys materials o corporals que puguin ocasionar qualsevol dels seus treballadors en la realització dels serveis, fins a 741.438,58 €.

En quant al compliment de la Llei 31/1995, de Protecció de Riscos i Salut Laboral, Intecserveis té contractats aquests serveis a l’empresa de Serveis de Prevenció Aliè, Icese amb número d’acreditació SP-004-B.
 

Referent a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (15/1999), la firma auditora Derecho.com, certifica que Intecserveis compleix amb el marc establert segons els termes que defineix el seu reglament d’aplicació.
 

 

 
onmedic